Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Bài tuyên truyền Cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính xã Tịnh Ấn Tây giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND xã tuyên truyền cải cách hành chính xã Tịnh Ấn Tây giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/03/2023 của UBND xã tuyên truyền cải cách hành chính xã Tịnh Ấn Tây năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã Tịnh Ấn Tây triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của xã nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức về cải cách hành chính trong cơ quan mình quản lý; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính.

- Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính ban hành mới, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực đúng vị trí việc làm.

- Chủ động trong thực hiện thẩm quyền phân cấp, phân quyền, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

- Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của các cơ quan cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức theo số lượng và cơ cấu hợp lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của tỉnh, thành phố. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

 6. Cải cách tài chính công

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tự chủ thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính, phát huy tính chủ động tích cực, hiệu quả trong công việc.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Đề nghị thành phố trang thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo quy định.

- Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ.

- Đề nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền; tiếp phát các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn xã.