Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Địa điểm trụ sở: Khu dân cư Thạch Bích, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3842229 - Fax: -

Email: vttat-thanhpho@quangngai.gon.vn