Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Địa chỉ: Khu dân cư Thạch Bích, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoai: 0255 3842229

Fax: -

Email: vttat-thanhpho@quangngai.gon.vn